Kategorie

Polecane produkty

Regulamin sklepu

Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia usług drogą  elektroniczną w ramach sklepu internetowego www.globalshop.me


I. Dane kontaktowe


1. Firma "WENA"

Łabędnik 2/2
11-200 Bartoszyce


 

2. NIP: 7431932338, REGON: 281589578
 

3. Kontakt do biura obsługi klienta:
E-mail: kontakt@globalshop.me
 

II. Przyjmowanie i realizacja zamówień


1. Sklep prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet. Informacje na temat towarów sklep zamieszcza na stronie www.globalshop.me
 

2. Zamówienia od Klientów są przyjmowane przez stronę internetową. Po złożeniu zamówienia Klient dostaje e-mailem wiadomość z informacją, że zamówienie dotarło do Sklepu. Klient jest następnie informowany o każdej zmianie dokonywanej w statusie jego zamówienia za pośrednictwem podanego podczas rejestracji adresu e-mail.


3. Podczas składania zamówienia Klient:

- Wybiera produkty z dostępnego na stronie asortymentu
- Oznacza sposób dostawy oraz adres dostawy, jak również adres na jaki ma być wystawiona faktura (mogą to być różne adresy).


4. Czas realizacji zamówienia to standardowo 2-5 dni roboczych. W przypadku zamówień indywidualnych czas realizacji zamówienia ulega wydłużeniu do 10 dni roboczych.


5. W przypadku, gdy towar jest niedostępny (brak towaru w magazynie) i braku możliwości realizacji zamówienia, sklep ma prawo do odstąpienia od realizacji zamówienia w terminie 30 (trzydziestu) dni, licząc od daty jego złożenia. Jeśli Klient dokonał zapłaty za towar - Sklep zwróci Klientowi należność za towar, w ciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych od anulowania zamówienia. Klient może podjąć decyzję o wykorzystaniu środków w pieniężnych do realizacji innego zamówienia.


6.W przypadku sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży, Sklep przeznaczona ograniczoną liczbę towarów i realizacja zamówienia następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te towary, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży.
 

7. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.


8. Składający zamówienie jest zobowiązany do pełnego oraz zgodnego ze stanem faktycznym wypełnienia formularza zamówienia.


9. Sklep www.globalshop.me w każdym wypadku zastrzega sobie prawo weryfikacji dokonanego zamówienia oraz jego anulowania w przypadkach uzasadnionych wątpliwości co do rzetelności takiego zamówienia.


10. W razie wątpliwości przyjmuje się, że umowa sprzedaży została zawarta z chwilą rozpoczęcia realizacji zamówienia.


11. Jeśli pieniądze z tytułu zamówienia nie zostaną  przelane na konto sklepu w ciągu 7 dni roboczych zamówienie zostaje anulowane.


III. Zmiany w zamówieniach


1. Zmiany w zamówieniu Klient może dokonywać do momentu jego zrealizowania (czyli do momentu przekazania do wysłania i wystawienia faktury). Klient może wycofać złożone zamówienie w całości do momentu jego wysłania.


2. Wprowadzanie powyższych zmian możliwe jest wyłącznie poprzez kontakt e-mailem pod adresem kontakt@globalshop.me .


3. W przypadku chęci dokonywania jakichkolwiek zmian, prosimy o kontakt tylko za pośrednictwem adresu email podanego podczas składania zamówienia w Sklepie.


IV. Ceny towarów


1. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia.


2. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie Sklepu, wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu będą wprowadzania w nich zmian. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny towarów w zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.


3. W przypadku realizacji zamówienia indywidualnego, cena towaru zostanie przekazana Klientowi w odrębnym mailu. Realizacja zamówienia rozpocznie się po akceptacji przez Klienta przedłożonej przez Sklep oferty cenowej.


4. Zamówienia są realizowane wyłącznie na terytorium Polski. Istnieje możliwość wysyłki zagranicznej tylko w przypadku wcześniejszego ustalenia kosztów transportu z obsługą Sklepu.


V. Formy płatności i przesyłki


1. Formą płatności za zamówione towaru z dostawą na terytorium Polski jest przelew bankowy.

O szczególnych danych dotyczących realizacji płatności za zamówione towary Klient zostanie poinformowany odrębnym mailem.


2. Realizacja zamówienia rozpoczyna się od daty wpływu płatności za zamówione towary na konto bankowe Sklepu. Przy założeniu 5  dni roboczych jakie ma Sklep na przygotowanie przesyłki.


3. W przypadku zamówień składających się z kilku towarów, które mają być dostarczone w jednej przesyłce, termin realizacji będzie uzależniony od terminu skompletowania przez Sklep ostatniego elementu danego zamówienia, chyba że strony postanowią  inaczej.


4. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych przesyłki powstałych podczas transportu, będą rozpatrywane tylko i wyłącznie po sporządzeniu protokołu szkodowego podpisanego przez odbiorcę  i dostawcę przesyłki.


VI. Reklamacje


1. Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w Sklepie w przypadku stwierdzenia  w dostarczonym towarze: wad fabrycznych, uszkodzeń mechanicznych powstałych w trakcie transportu, niezgodności towaru z towarem zawartym w zamówieniu.
E-sklep ponosi odpowiedzialność za ewentualne wady produktu.


2. W takim przypadku Klient powinien odesłał towar przesyłką pocztową ekonomiczną pod adres sklepu.


3. Do odsyłanego towaru należy dołączyć fakturę lub rachunek, jak również wysłany przez sklep dokument zwrotny. Dokument zwrotny będzie przekazany użytkownikowi sklepu po kontakcie mailowym dotyczącym chęci zwrotu produktu.


4. Reklamacje rozpatrywane są najpewniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez Sklep przesyłki z reklamowanym towarem. W przypadku uznania reklamacji, towar uszkodzony zostanie naprawiony lub wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania zapasów towaru), Sklep zwróci Klientowi równowartość ceny towaru lub zaoferuje mu  inne, dostępne w Sklepie towary do wyboru. Koszty związane z odesłaniem towaru reklamowanego, Sklep zwraca natychmiast po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji.


5. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji lub uszkodzenia towaru z winy użytkownika, wszelkie koszty pokrywa klient.


6. Nie stanowią podstawy reklamacji różnice w wyglądzie towarów dostarczonych z zamówionymi, oglądanymi na stronie internetowej Sklepu, które to różnice mogą wynikać z innych ustawień (parametrów) monitora Klienta.


VII. Prawo odstąpienia od umowy
 

 

1.  Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827) Klient będący Konsumentem ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży bez podania przyczyn, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia towaru. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu.

2. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827) Klient będący Konsumentem ma prawo do odstąpienia od umowy świadczenia usług drogą elektroniczną bez podania przyczyn, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy zgodnie z §. 5 ust. 6. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu.


3. Jest to możliwe tylko wówczas, gdy towar nie był używany ani nie został w żaden sposób zniszczony.

Zwracane towary muszą być kompletne. Towary zabezpieczone fabrycznie przed otwarciem nie mogą być zwrócone po zdjęciu folii lub usunięciu zabezpieczeń, zniszczeniu pudełka.


4. Zwracany towar należy odesłać razem z otrzymaną wraz z nim fakturą oraz po wypełnieniu określonych oświadczeń.


5. Sklep gwarantuje zwrot kwoty równej cenie towaru oraz przesyłki. Pieniądze zostaną zwrócone w ciągu 14 dni roboczych od daty odebrania przesyłki


6. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi w wypadku świadczenia o właściwościach określonych przez Klienta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą

[nabycie towarów na zamówienie, o innych właściwościach, niż znajdujące się w stałej ofercie Sklepu].

7. Odstąpienie przez Użytkownika od Umowy, o której mowa powyżej, może być złożone w formie pisemnej na adres korespondencyjny sklepu podany w niniejszym Regulaminie, lub w formie elektronicznej na adres e-mail kontakt@globalshop.me


VIII. Dane osobowe


1. Składając zamówienie w Sklepie Klient wyrażasz zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie Sklepu oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji zamówienia. Podanie danych osobowych  przez Klienta oraz zgoda na ich przetwarzanie są niezbędne do zrealizowania zamówienia przez sklep.

Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.


2. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. "O ochronie danych osobowych" (Dz.U. Nr 133 poz. 883) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich. Baza danych Klientów jest zgłoszona w GIODO. Bezpieczny sen, wolny od roztoczy, dla każdego dziecka


3. Akceptując niniejszy regulamin wyrażają Państwo zgodę na przekazanie Państwa adresu e-mail do Firmy "WENA" z siedzibą w Łabędniku 2/2 oraz na przetwarzanie przez  Sklep oraz Firmę "WENA" Państwa danych osobowych w celu wypełnienia ankiety z opinią o dokonanej transakcji w Sklepie zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997.


4. Wyrażają Państwo także zgodę na otrzymywanie informacji marketingowych o nowościach i ciekawych produktach w sklepie www.globalshop.me. W przypadku chęci rezygnacji z otrzymywania newslettera, prosimy o kontakt na adres kontakt@globalshop.me.


IX. Postanowienia końcowe


1. Umowa sprzedaży zawierana jest miedzy Klientem, a Firmą "WENA". Utrwalenie,  zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej umowy następuje przez  wydrukowanie i przekazanie klientowi wraz z przesyłką rachunku lub faktury VAT.


2. Towary prezentowane na stronach Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.


3. Wszystkie znaki towarowe, nazwy produktów i ich zdjęcia oraz opisy są wyłączną własnością ich producentów, zostały użyte jedynie w celu informacyjnym. Zabrania się ich usuwania, kopiowania, edycji, rozpowszechniania, używania do celów handlowych lub prezentacji na innych stronach internetowych bez naszej zgody.


4. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy.


5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego i przepisy Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.


6. W przypadku Klientów nie będących konsumentami nie mają zastosowania postanowienia Działu 7 niniejszego Regulaminu "Prawo odstąpienia od umowy".


7.Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 30 lipca 2014 roku


8. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu obowiązują od daty opublikowania ich na stronie www.globalshop.me. Zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.

 

WZÓR PISMA - ZWROT TOWARU

 

Miejscowość i data

Dane Konsumenta

Dane przedsiębiorcy

Adres pocztowy, adres e-mail

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)


– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*)

– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)
– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)
– Adres konsumenta(-ów)
– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
– Data
(*) Niepotrzebne skreślić.